Для вашої зручностi запитання та вiдповiдi щодо Системи очищення води eSpring™ було розбито на такi пiдроздiли:

  Фiльтр зi спресованого активованого вугiлля
Що таке спресоване активоване вугiлля?
Термiн «активоване» означає, що вугiлля було оброблене таким чином, аби в ньому утворилися пори, якi збiльшують площу функцiональної поверхнi вугiлля. Термiн «спресоване» означає, що шляхом застосування спецiальної запатентованої технологiї вугiлля було спресоване у пористий блок. Коли вода контактує з активованим вугiллям, органічні забруднювачі й твердi часточки поглинаються його гранулами. Стiнки цих пористих каналiв також адсорбують рiзнi органiчнi забруднювальнi речовини. Оскiльки збiльшується пористiсть та площа поверхнi, покращується i здатнiсть активованого вугiлля вiдфiльтровувати забруднювачі.
Чи вугiльний фiльтр усуває всi забруднювальнi речовини?

Активоване вугiлля чудово зв’язує і поглинає багато органiчних сполук на основі вуглецю, таких як пестициди та гербiциди. Проте воно не здатне робити те саме щодо неорганiчних речовин, таких як залiзо, вапно, нiтрати, сiль та розчиннi важкi метали, наприклад хром i кадмiй. Вугiлля, що використовується у фiльтрi eSpring, має три типи пор:

 • Макропори – великi пори, якi поглинають бiльшi частки (з атомною масою понад 10 000 одиниць).
 • Транзитнi пори усувають частки середньої величини з атомною масою близько 500 одиниць, такi як пестициди.
 • Мiкропори усувають дрiбнi сполуки з атомною масою менше 100 одиниць, такi як ТГМ.
Чому фiльтр пропускає мiнеральнi речовини?
Вугiлля фiльтра зв’язує органiчнi речовини, що мiстять вуглець. Мiнеральнi та iншi неорганiчнi речовини не мають вуглецевої основи, тому сполучення з вуглецем зазвичай не вiдбувається i мiнеральнi речовини залишаються розчиненими у водi та проходять крiзь фiльтр.
Якi неорганiчнi сполуки видаляє Система очищення води eSpring™?
Добре продуманий вугiльний фiльтр може видаляти деякi неорганiчнi забруднювальнi речовини. У документацiї нашої компанiї зазначено, що наш вугiльнiй фiльтр може ефективно видаляти свинець, ртуть та радон. Існує кiлька доволі складних пояснень здатностi картриджа eSpring ефективно усувати свинець та iншi неорганiчнi сполуки. Але якщо спробувати пояснити це просто, то таке фiльтрування вiдбувається завдяки їхнiй властивостi певною мiрою притягуватись до вуглецю, сполученого з iншими хiмiчними елементами, що мiстяться у водi. Наша компанiя оцiнювала здатнiсть Системи очищення води eSpring усувати неорганiчнi речовини. Але на сьогоднiшнiй день сертифiковано лише кiлька неорганiчних речовин, результати фiльтрування яких вiдповiдають встановленим жорстким нормам. Ми нiколи не заявимо про здатнiсть системи видаляти будь-яку речовину доти, доки не будемо впевненi, що ця здатнiсть зберiгається до завершення термiну експлуатацiї фiльтра. Загалом, до будь-якої представленої на ринку рекламної iнформацiї про здатнiсть тих чи iнших пристроїв видаляти неорганiчнi речовини варто ставитися скептично. Нам нiчого не вiдомо про iснування бодай єдиної системи на основі вугілля, яка б насправдi усувала значну кiлькiсть неорганiчних речовин протягом всього термiну експлуатацiї фiльтра.
Чи здатна Система очищення води eSpring™ видаляти нiтрати?
Ні. Із причин, зазначених у відповіді на запитання «Якi неорганiчнi сполуки видаляє Система очищення води eSpring™?», вона цього робити не може.
Що таке спресоване активоване вугiлля?
Термiн «активоване» означає, що вугiлля було оброблене таким чином, аби в ньому утворилися пори, якi збiльшують площу функцiональної поверхнi вугiлля. Термiн «спресоване» означає, що шляхом застосування спецiальної запатентованої технологiї вугiлля було спресоване у пористий блок. Коли вода контактує з активованим вугiллям, органічні забруднювачі й твердi часточки поглинаються його гранулами. Стiнки цих пористих каналiв також адсорбують рiзнi органiчнi забруднювальнi речовини. Оскiльки збiльшується пористiсть та площа поверхнi, покращується i здатнiсть активованого вугiлля вiдфiльтровувати забруднювачі.
Чи вугiльний фiльтр усуває всi забруднювальнi речовини?

Активоване вугiлля чудово зв’язує і поглинає багато органiчних сполук на основі вуглецю, таких як пестициди та гербiциди. Проте воно не здатне робити те саме щодо неорганiчних речовин, таких як залiзо, вапно, нiтрати, сiль та розчиннi важкi метали, наприклад хром i кадмiй. Вугiлля, що використовується у фiльтрi eSpring, має три типи пор:

 • Макропори – великi пори, якi поглинають бiльшi частки (з атомною масою понад 10 000 одиниць).
 • Транзитнi пори усувають частки середньої величини з атомною масою близько 500 одиниць, такi як пестициди.
 • Мiкропори усувають дрiбнi сполуки з атомною масою менше 100 одиниць, такi як ТГМ.
Чому фiльтр пропускає мiнеральнi речовини?
Вугiлля фiльтра зв’язує органiчнi речовини, що мiстять вуглець. Мiнеральнi та iншi неорганiчнi речовини не мають вуглецевої основи, тому сполучення з вуглецем зазвичай не вiдбувається i мiнеральнi речовини залишаються розчиненими у водi та проходять крiзь фiльтр.
Якi неорганiчнi сполуки видаляє Система очищення води eSpring™?
Добре продуманий вугiльний фiльтр може видаляти деякi неорганiчнi забруднювальнi речовини. У документацiї нашої компанiї зазначено, що наш вугiльнiй фiльтр може ефективно видаляти свинець, ртуть та радон. Існує кiлька доволі складних пояснень здатностi картриджа eSpring ефективно усувати свинець та iншi неорганiчнi сполуки. Але якщо спробувати пояснити це просто, то таке фiльтрування вiдбувається завдяки їхнiй властивостi певною мiрою притягуватись до вуглецю, сполученого з iншими хiмiчними елементами, що мiстяться у водi. Наша компанiя оцiнювала здатнiсть Системи очищення води eSpring усувати неорганiчнi речовини. Але на сьогоднiшнiй день сертифiковано лише кiлька неорганiчних речовин, результати фiльтрування яких вiдповiдають встановленим жорстким нормам. Ми нiколи не заявимо про здатнiсть системи видаляти будь-яку речовину доти, доки не будемо впевненi, що ця здатнiсть зберiгається до завершення термiну експлуатацiї фiльтра. Загалом, до будь-якої представленої на ринку рекламної iнформацiї про здатнiсть тих чи iнших пристроїв видаляти неорганiчнi речовини варто ставитися скептично. Нам нiчого не вiдомо про iснування бодай єдиної системи на основі вугілля, яка б насправдi усувала значну кiлькiсть неорганiчних речовин протягом всього термiну експлуатацiї фiльтра.
Чи здатна Система очищення води eSpring™ видаляти нiтрати?
Ні. Із причин, зазначених у відповіді на запитання «Якi неорганiчнi сполуки видаляє Система очищення води eSpring™?», вона цього робити не може.
Хлор не має вуглецевої основи, проте Система очищення води eSpring його видаляє. Завдяки чому це можливо?
Хлор становить один iз виняткiв до правила про вуглецеву основу. Хлор вступає в реакцію з поверхнею вугiльного фiльтра i перетворюється на хлорид. Унаслiдок цiєї реакцiї хлор та його неприємнi запах i смак зникають. Для споживача має значення усунення смаку та запаху хлору. Вмiст хлору незначний, i про це турбуватися не варто.
Чи вугiльнi фiльтри сприяють розмноженню бактерiй?
Якщо у водi до очищення були наявнi бактерiї, їхня кiлькiсть може збiльшитися за нiч або за час, коли система не використовувалась. Це вiдбувається в усiх представлених на ринку вугiльних фiльтрах, включно з тими, де використовується срiбло. Система очищення води eSpring застосовує ультрафiолетове опромiнення для знищення хвороботворних бактерiй, а також вірусів і цист, якi залишаються у водi пiсля того, як вона проходить через фiльтр.
Я чув, що деякi керамiчнi фiльтри знешкоджують бактерiї. Чи це правда?
Деякi керамiчнi фiльтри можуть видаляти певнi види бактерiй протягом короткого промiжку часу. Проте чим довший час фiльтр перебуває у використаннi, тим менш ефективно вiн це робить. Завжди, коли вам надаватимуть рекламну iнформацiю про здатнiсть того чи iншого фiльтру видаляти бактерiї, запитуйте задокументованi результати тестувань, якi пiдтверджують цю його здатнiсть до завершення термiну експлуатацiї.
Із чого зроблено нетканий префiльтр фiльтра з вугiльним блоком?
На вiдмiну вiд тканини, з якої шиють одяг, що складається з окремих переплетених ниток, неткана матерiя виробляється у виглядi одного суцiльного полотнища або шару. Нетканий матерiал, який використовується у картриджi eSpring – це синтетичний полiмер, вiдомий пiд назвою «полiпропiлен». Полiпропiлен iнертний, тобто вiн не вступає у хiмiчнi реакцiї i не розкладається протягом термiну експлуатацiї фiльтра. Його основне призначення – вловлювати тверді часточки та захищати вугільний блок.
Чому очищена вода, яка виходить iз щойно встановленого фiльтру, мiстить чорнi часточки?
Це нормально. Чорнi часточки – це вугiльний пил, що залишився пiсля виробництва фiльтру. Просто пiсля встановлення нового картриджа залишайте кран вiдкритим на кiлька хвилин, аби вода вимила цей пил. Крiм того, коли вода проходить через фiльтр протягом кiлькох хвилин, вона повнiстю зволожує його i збiльшує його поглинальну здатнiсть.
Чи змiнює Система очищення води eSpring рiвень pH у водi?
Спочатку так. Процес активацiї вугiлля утворює на ньому лужну поверхню, схожу на харчову соду, яка змивається після кількох використань фільтру. Ця змiна вмiсту pH є прийнятною і жодним чином не впливає на споживача. Пiсля того, як через фiльтр пройде приблизно 70 лiтрiв води, рiвень pH суттєво знизиться, а пiсля 200 лiтрiв її рiвень pH приблизно дорiвнюватиме значенням для неочищеної води.
У мене в очищенiй водi плавають бiлi частки чи пластiвцi, але їх немає у неочищенiй водi. Що це таке?
Основна причина появи бiлих часток чи пластiвцiв в очищенiй водi – її жорсткiсть. Очищена вода може мати трохи вищий рiвень pH, нiж неочищена. Це може призвести до того, що розчиненi у нiй кориснi мiнеральнi речовини – кальцiй i магнiй – випадуть в осад i утворять пластiвцi бiлого або сiрого кольору, якi опустяться на дно посудини. Цi частки, як правило, з’являються невдовзi пiсля встановлення нового картриджа, якщо у вашому регiонi жорстка вода. Температура також може відіграти свою роль.
Чому кальцiй i магнiй частiше випадають в осад у результатi кип’ятiння очищеної води, нiж неочищеної?
Кальцiй i магнiй – мiнеральнi речовини, що впливають на ступiнь жорсткостi води, – стають менш розчинними і більш концентрованими під час випарування води в процесі кипіння. Пiдвищення у водi рiвня pH, яке вiдбувається в процесi її очищення за допомогою eSpring, також може спричинити випадання мiнеральних речовин в осад. Коли ви поєднуєте цi два чинники пiд час кип’ятiння води, очищеної за допомогою eSpring, iмовiрнiсть випадiння осаду збiльшується. (Крiм того, замороження води також спричиняє появу осаду; ось чому iнодi можна побачити бiлi крупинки у кубиках криги, замороженої з води, очищеної за допомогою eSpring).
Чому на поверхнi чаю або кави, для приготування яких була використана очищена вода, iнодi з’являється плiвка?
Науковцi, якi вивчали це явище, виявили, що воно зумовлене реакцiєю кальцiю, наявного у жорсткiй водi, з природними компонентами кави та чаю. Оскiльки очищена вода може мати трохи вищий рiвень pH, це збiльшує ймовiрнiсть такої реакцiї. Ця проблема виникає лише за умови використання жорсткої води.
"Минув уже рiк з моменту встановлення Системи очищення води eSpring™,
а швидкiсть проходження води не зменшилася. Менi однаково потрібно замiнити картридж?"
Так. Швидкiсть потоку води переважно пов’язана зi здатнiстю вашого фiльтра видаляти твердi частки. Якщо концентрацiя твердих часток у вашiй водi висока, фiльтр може закупоритися швидше, нiж за рiк, що зменшить швидкiсть проходження через нього води. Якщо ж рiвень вмiсту твердих часток у вашiй водi низький, фiльтр може залишатися незакупореним кiлька рокiв. Проте термiн експлуатацiї фiльтру залежить вiд його здатностi не лише усувати фiзичнi забруднювачi, а й поглинати хiмiчнi. Якщо фiльтр використовується бiльше року, ми не можемо гарантувати, що вiн i надалi усуватиме багато забруднювачів, якi потребують хiмiчного поглинання. Оскiльки цi забруднювальнi речовини часто не мають смаку чи запаху, єдиною гарантiєю того, що ваш картридж i надалi працюватиме настiльки ефективно, як про це заявлено, є його замiна саме тодi, коли про це повiдомляє монiтор системи eSpring.
Чи можуть забруднювальнi речовини, якi накопичуються у вугiльному фiльтрi, забруднювати воду на виходi?
Доти, доки прилад обслуговується належним чином i картридж замiнюється вiдповiдно до iнструкцiй, ця проблема не виникає.
Якщо системою користується лише одна людина, чи може вона працювати бiльше року
без замiни вугiльного фiльтра?
Ні. Для того, щоб система працювала настiльки ефективно, як це було заявлено i документально пiдтверджено нашою компанiєю, картридж слiд замiняти щороку, незалежно вiд об’єму очищеної води. Дослiдження показали, що великi сполуки спочатку усуваються за допомогою великих пор, але з часом вони поширюються i закупорюють малi пори. Це зменшує кiлькiсть малих пор, якi можуть вилучати дрiбнi сполуки, i здатнiсть фiльтра усувати дрiбнi сполуки (ТГМ) знижується. Поширення великих сполук i закупорювання малих пор вiдбувається через певний час i залежить не лише вiд кiлькостi лiтрiв профiльтрованої води. Отже, для того щоб фiльтр i надалi усував найменшi сполуки, про що ми заявляємо, його потрiбно замiняти принаймнi раз на рiк незалежно вiд кiлькостi лiтрiв профiльтрованої води. Якщо це не так, пристрiй не зможе працювати належним чином.
Чи може один кiнець фiльтра з вугiльного блоку вичерпати свiй ресурс ранiше за iнший?
Ні. Це могло б трапитися лише у тому випадку, якби вода текла з одного краю фiльтра до iншого. Система очищення води eSpring™ створена таким чином, що вода тече радiально ззовнi всередину по всiй довжинi фiльтра. Це означає, що забруднювальнi речовини рiвномiрно розподiляються по фiльтру.
Як утилiзувати використаний вугiльний фiльтр?
Забруднювальнi речовини, поглинутi вугiльним фiльтром, надiйно утримуються ним i не потраплять у зовнiшнє середовище, тому фiльтр можна викинути зi звичайним смiттям. УФ-лампа, подiбно до флуоресцентної, мiстить незначну кiлькiсть ртутi, тому її слiд утилiзувати згiдно з мiсцевими правилами щодо поводження з такими вiдходами.

 

  Ультрафiолетова лампа

 

Що таке ультрафiолетове промiння? Чи робить воно воду радiоактивною?
Було доведено, що ультрафiолетове промiння, яке використовується у Системi очищення води eSpring, безпечне для використання у вашiй оселi. Ультрафiолетове (УФ) промiння – це форма променевої енергiї, схожа на видиме свiтло та радiохвилi. Подiбно до цих форм променевої енергiї УФ-енергiя випускається, або випромiнюється, своїм джерелом i проходить зi швидкiстю свiтла через повiтря та простiр. З цiєї причини про будь−яку форму променевої енергiї можна говорити як про «радiацiю», тобто «випромiнювання», незалежно вiд того, чи йде вона вiд Сонця, лампочки чи вiд УФ-лампи у Системi очищення води eSpring. «Опромiнення» не є синонiмом «радiоактивностi». Радiоактивнiсть стосується лише матерiалiв, якi випускають радiоактивне випромiнювання, це, наприклад, уран. У системi ж очищення води eSpring радiоактивних матерiалiв немає.
Чи є звичною практика використовувати ультрафiолетове промiння для очищення води?
Так. УФ-промiння вперше було використане для очищення води у 1919 роцi й визнане ефективним методом очищення без застосування хiмiчних речовин. Його часто використовують виробники їжi, напоїв, лiкiв, поставники води у пляшках тощо – тi, хто в процесi виробництва потребує очищення води.
Чи може вода випадково потрапити на УФ-лампу та пошкодити її чи систему?
Ні. УФ-лампа повнiстю iзольована вiд води.
Чи той картридж, який використовується у Системі очищення води eSpring, має ексклюзивний дизайн?
Дизайн вугільного/УФ-картриджу Системи очищення води eSpring насправді ексклюзивний і на нього поширюється 18 патентів США та багато міжнародних патентів, що й вирізняє цей прилад з-поміж конкурентів.
Скільки часу УФ-лампа всередині картриджа залишається ВКЛЮЧЕНОЮ?

УФ-лампа ВКЛЮЧАЄТЬСЯ щоразу, коли вода проходить крізь фільтр, і залишається включеною принаймні на 30 секунд. Якщо очищена вода тече менше 15 секунд і потім кран вимикається, УФ-лампа залишається ВКЛЮЧЕНОЮ решту часу, доки не промине 30 секунд. УФ-лампа вимикається через 30 секунд за винятком, коли кран залишається ВКЛЮЧЕНИМ і очищена вода продовжує проходити крізь фільтр довше ніж 30 секунд. Якщо очищена вода тече довше 30 секунд, УФ-лампа залишається ВКЛЮЧЕНОЮ впродовж усього часу, поки тече очищена вода, плюс додаткові 5 секунд.

УВАГА: УФ-лампа не включиться, якщо система eSpring буде відключена від електричної розетки.

 

  Встановлення та використання
Чи зменшує Система очищення води eSpring™ швидкiсть потоку води з крана?
Пiсля встановлення Системи очищення води eSpring швидкiсть потоку неочищеної води не змiниться. Проте профiльтрована вода тектиме з максимальною швидкiстю 3,4 л/хв. Таке зменшення швидкостi забезпечує час, потрiбний для проходження води через блок вугiльного фiльтру та її опромiнення УФ-лампою, що гарантує правильнiсть очищення.
Чи iснує пряма залежнiсть мiж тиском води на входi та швидкiстю її потоку на виходi з фiльтру?
Що краще, низький тиск / швидкiсть чи високий тиск / швидкiсть?
Пряма залежнiсть iснує; низький тиск спричиняє низьку швидкiсть потоку води. Проте рiзниця у видаленнi з води твердих часток за низького i високого тиску неiстотна. Низький тиск дає можливiсть очищувати воду трохи краще завдяки тривалiшому контакту води iз фiльтром. Вiдвiдний клапан (дивертор) i/або допомiжний кран мають вбудований пристрiй для контролю швидкостi для обмеження максимальної швидкостi потоку води.
Чому пiсля перерви у роботi система має спершу попрацювати протягом хвилини?
Якщо система якийсь час не працювала, у водi, яка залишилась у зовнiшнiй трубцi та вiдвiдному клапанi, могли розмножитись бактерiї. Вiдкривши кран на одну хвилину, ви забезпечуєте собi свiжу воду, опромiнену УФ-лампою.
Що трапиться, якщо через Систему очищення води eSpring пропустити гарячу воду?
Малоймовiрно, що проходження гарячої води через Систему очищення води eSpring впродовж дуже короткого періоду часу спричинить якесь фiзичне ушкодження. Проте через низку iнших причин, ефективнiсть активованого вугiлля бiльша, коли ви користуєтесь холодною, а не гарячою водою. Проведенi випробування засвiдчили, що оптимальнi показники ефективностi видалення та поглинання досягаються за середньої температури 25°C. За високої температури ефективнiсть фiльтру зменшується. У холоднiй водi забруднювальнi речовини залишаються зв’язаними вугiллям. Коли ж до системи надходить гаряча вода, деякi забруднювальнi речовини, якi важко видалити, можуть звiльнитись i потрапити в очищену воду. Нарештi, використання гарячої води може поставити пiд загрозу структурну цiлiснiсть приладу.
Чи iснують якiсь обставини, за яких не варто користуватися Системою очищення води eSpring™?
Так. У разi вiдключення електроенергiї, попередження про необхiднiсть кип’ятити воду перед вживанням або визнання води непридатною для пиття. Пiсля попередження про необхiднiсть кип’ятити воду звернiться до вашого мiсцевого вiддiлу охорони здоров’я/органу, вiдповiдального за водопостачання, щоб дiзнатися про належнi заходи безпеки.
Якщо наш відділ охорони здоров’я надiслав попередження про необхiднiсть кип’ятити водопровiдну воду,
чи можемо ми й надалi користуватись eSpring?
Органи, відповідальний за охорону здоров’я, можуть надсилати попередження про необхiднiсть кип’ятити водопровiдну воду внаслiдок цiлої низки причин. У таких випадках саме цi органи мають повноваження визначати запобiжнi заходи, яких має вжити населення. За цих обставин ми радимо нашим споживачам дотримуватися вказiвок вiдповiдних посадовцiв.
Чи мiсце i спосiб встановлення приладу впливають на його роботу?
Доки прилад розмiщено вертикально, вiн працюватиме правильно, незалежно вiд того, чи його встановлено на кухоннiй стiльницi, чи пiд нею. Встановлюючи пристрiй, уважно дотримуйтесь вiдповiдних вказiвок Iнструкцiї з експлуатацiї.
Що робити, якщо система очищення води не пiдходить для мого крану?
Вiдвiдний клапан та перехiдники системи створенi таким чином, що пiдходять практично для всiх наявних на ринку кранiв. Проте ваш кран може мати незвичайний дизайн, до якого нашi перехiдники не пiдiйдуть. Зателефонуйте до Вiддiлу обслуговування споживачiв, щоб дiзнатись про наявнiсть спецiального перехiдника. За таких обставин, якщо один зi спецiальних перехiдникiв не працює або, якщо у вас встановлений витяжний розпилювач, ми рекомендуємо встановити прилад пiд стiльницею, якщо це можливо. Інша альтернатива – встановити новий кран. Якщо ж вам не пiдходить жоден iз запропонованих варiантiв, то встановити систему у вашiй оселi буде неможливо.
Який вплив матиме рiзка змiна напруги на електронний пристрiй Cистеми очищення води eSpring?
Система дуже стiйка до коливань напруги.
В Iнструкцiї з експлуатацiї йдеться про внутрiшню чи зовнiшню частину корпусу, коли застерiгається:
«Уникайте потрапляння в систему рослинної олiї, технiчного вазелiну або iнших мастильних матерiалiв,
 розчинникiв, амiаку, спиртiв, кислот або потужних очисних розчинiв»?

Маються на увазі обидві частини, головне – сам корпус приладу. Складовi частини системи з часом можуть втратити мiцнiсть пiд впливом цих сильнодiючих речовин, якi до того ж можуть викликати знебарвлення.

Чи можна зберiгати очищену воду?
Так. Щоб уникнути забруднення очищеної води, зберiгайте її у чистiй посудинi з кришкою, яка щiльно закривається, протягом доби при кімнатній температурі. Якщо вода зберiгається правильно – холодною та у герметичнiй посудинi, – її можна вживати протягом тижня.
Чи можуть олія, кіптява та дим у кухні завдати якоїсь шкоди Системі очищення води eSpring?
Як правило, кухонна олія, кіптява та дим не можуть ушкодити прилад. Проте якщо його регулярно не чистити, з часом він може втратити свій колір. Аби прилад залишався чистим, просто протирайте його розчином Концентрованої рідини для миття посуду DISH DROPS™.
Чи вугiльний фiльтр закупориться передчасно, якщо очищатиме воду зi значним осадом?
Навiть очищаючи воду зi значним вмiстом осаду, вугiльний фiльтр eSpring™ зазвичай працює протягом всього заявленого термiну дiї, тобто один рiк або доки очистить 5000 лiтрiв води. У разi надзвичайно високої концентрацiї осаду, термiн експлуатацiї фiльтру може бути менший.
Як довго вода має контактувати зi спресованим вугiллям або УФ-лампою фiльтру, аби я був певен,
що органiчнi забруднювальнi речовини було ефективно видалено, а бактерiї – знешкоджено?
Час контакту з вугiльним фiльтром та УФ-лампою є лише одним iз чинникiв, який визначає ефективнiсть очищення. Система очищення води eSpring була створена таким чином, що належний час контакту пiдтримується завдяки фiксованiй швидкостi проходження води, передбаченiй саме для цiєї системи. Система устаткована контролером швидкості потоку води, який регулює його, забезпечуючи максимальну швидкість на рівні 3,4 л/хв. Іншими чинниками, якi впливають на роботу системи, є тип вугiлля, що використовується, дизайн вугiльного фiльтра та iнтенсивнiсть УФ-опромiнення тощо.
А що як користувач поїде з дому на 3 місяці? Як йому слід поводитись із невикористаним картриджем?
Прилад має залишатися підключеним до електричної мережі безперервного живлення впродовж не менше 24 годин, перш ніж його буде розібрано, аби система моніторингу правильно зчитала і зберегла інформацію з картриджа. Якщо прилад і картридж не будуть використовуватися довше, ніж один місяць, висушіть фільтр протягом 48 годин, доки він повністю не висохне, і зберігайте запакованим у герметичну платистикову упаковку, щоб ані повітря, ані волога не потрапляли на фільтр. Картридж, який уже був у використанні, слід зберігати в холодильнику, поки він не використовується. Повторно встановіть картридж фільтру, коли будете готові знову постійно його використовувати.
Якими є етапи очищення та послідовність протікання води крізь фільтр?

Картридж передбачає три етапи фільтрування, а УФ-лампа є наступним етапом очищення.

Три етапи очищення за допомогою фільтру є такими:

Етап 1 – Зовнішній нетканий префільтр видаляє часточки завбільшки 100 мікрон.
Етап 2 – Внутрішній шар префільтру видаляє менші часточки завбільшки п’ять мікрон.
Етап 3 – Блок активованого вугілля з висотою наповнювача 2,5 см видаляє органічні забруднювачі та тверді часточки завбільшки усього 0,2 мікрона.

Послідовність току води:
Вода тече крізь вугільний блок, а потім повз УФ-лампу, перш ніж витікає як очищена з приладу eSpring, встановленого над або під стільницею. Вода проходить спершу через фільтр, який видаляє з неї будь-який осад або суспензовані тверді часточки, що можуть обмежити проходження УФ-променів крізь воду. Вода тече через вугільну частину фільтру і спрямовується вниз іржостійкою перегородкою, яка спрямовує воду текти повз УФ-лампу. Іржостійка перегородка не дає УФ-лампі торкатись вугільної частини фільтру. УФ-лампа працює на такій довжині хвилі, яка руйнує ДНК бактерій і вірусів, внаслідок чого вони втрачають здатність розмножуватись й інфікувати.

Якою є споживана потужність в режимі очікування, коли вода не проходить крізь систему eSpring
і вона не працює?
Система очищення води eSpring споживає приблизно 2,5 Вт у режимі очікування (УФ-лампа вимкнена). Ця енергія витрачається на базову роботу електронного модуля, що переважно передбачає світіння піктограм на дисплеї. Система eSpring споживає 60 Вт, коли УФ-лампа увімкнена.
Де розташований серійний номер?
Якщо зняти кришку, ви побачите серійний номер Системи очищення води eSpring спереду (синя ділянка) корпусу фільтра внизу на білій етикетці. Усі серійні номери eSpring складаються з 9 цифр і 4 літер.
Які рекомендації щодо зберігання?
"Системою рекомендується користуватись регулярно щодня або принаймні один раз на два тижні. Якщо система eSpring і картридж не будуть використовуватися довше, ніж один місяць, висушіть фільтр протягом 48 годин або доки він повністю не висохне (може знадобитися 2–3 дні), і зберігайте запакованим у герметичну платистикову упаковку (на спеціальному герметичному замку), аби ані повітря, ані волога не потрапляли на фільтр. Повторно встановіть картридж фільтру, коли будете готові знову постійно його використовувати. Трубки, що ведуть до відвідного клапана (дивертора) eSpring, встановленого над стільницею, слід заміняти що два роки. "
Я щойно замінив картридж у своїй Системі очищення води eSpring,
але прилад продовжує подавати преривчастий аудіосигнал. Як мені його зупинити?

Якщо ваша система продовжує подавати преривчастий або постійний аудіосигнал після встановлення картриджу, ймовірно, що кришка і картридж не були правильно вирівняні одне щодо одного.

 • Зніміть верхню кришку (дисплей/кришка) і знову вийміть фільтр.
 • Повторно встановіть фільтр – спершу накрутіть його, а потім поверніть до упору праворуч, аби щільно закріпити.
 • Як слід вирівняйте кришку.
 • Якщо вона правильно стала на своє місце, між нею і основним корпусом приладу не має бути зазору.

Щойно фільтр встановлено правильно, ваша система має працювати як слід цілий рік або доки не очистить 5000 л води залежно від того, що станеться раніше.

Коли я встановлюю Допоміжний кран, якого розміру отвір потрібен для цього?
Більшість стандартних іржостійких раковин мають закритий втулкою отвір для шлангу розпилювача такого діаметру, який підходить для Допоміжного крану eSpring. Для Допоміжного крану eSpring потрібен отвір діаметром 32–45 мм, вирізаний у стільниці, тому вам може знадобитися кільцева пилка для різання металу, кільцева пилка для вирізання глибоких отворів або регульована кільцева пилка. Отвір діаметром 45 мм також підійде, але це найбільший можливий діаметр для такого отвору. Кран може не закріпитися щільно на раковині, якщо діаметр отвору буде більше 45 мм. Якщо у вас порцелянова або керамічна раковина, будь ласка, зверніться по допомогу до фахового сантехніка або підрядника, що зробити отвір як слід.

 

  Конкурентнi системи та технологiї очищення води

 

Якими є результати порiвняння Системи очищення води eSpring з iншими конкурентними системами?

Як правило, ми не публiкуємо результатiв дослiджень окремих конкурентних систем. Наша полiтика полягає в тому, щоб успiшно продавати нашi товари завдяки їхнiм винятковим властивостям, а не недолiкам конкурентiв. Проте ми й надалi будемо стежити за найновiтнiшими технологiями, аби надавати вам усю потрiбну iнформацiю й пiдтримувати репутацiю Системи очищення води eSpring як лiдера на ринку з погляду дiєвостi та ефективностi. Ми вважаємо, що найкращий пiдхiд полягає у тому, щоб аналiзувати заяви конкурентiв i потiм порiвнювати цi твердження з опублiкованою iнформацiєю про Систему очищення води eSpring. Цей Посiбник мiстить основну iнформацiю про переваги та недолiки рiзних технологiй. Аналiзуючи заяви рекламного характеру, спитайте про таке:

 1. Що саме видаляє з води та чи iнша система?
 2. Чи iснують результати тестувань, якi б пiдтверджували заявлену iнформацiю?
 3. Чи iснують результати тестувань, пiдтвердженi третьою неупередженою стороною?
 4. Якщо конкурентна система має сертифiкат NSF, то про дотримання яких стандартiв i видалення яких забруднювальних речовин у ньому йдеться. Крiм того, звернiть увагу на швидкiсть потоку води та пропускну спроможнiсть системи, пiдтверджену зовнiшнiм експертом.
 5. Чи результати тестувань відображають показники роботи фільтру протягом усього заявленого періоду – адже це справедливо щодо всіх результатів тестувань Системи очищення води eSpring? Результати тестувань, одержані наприкінці терміну експлуатації фільтра, свідчать про те, що він працює щонайменше з такою самою ефективністю протягом усього періоду своєї роботи. Якщо ж тестування проводяться лише на початку терміну експлуатації фільтру, тоді неможливо встановити, наскільки з часом знижується його ефективність.
Що таке знак «Золота печатка»?

Асоцiацiя з питань якостi води (WQA) розробила програму «Золота печатка», яка має допомогти споживачам обрати високоякiснi прилади очищення води. Асоцiацiя нагороджує Золотою печаткою лише тi системи, якi вiдповiдають найвищим промисловим стандартам (див. нижче). Система очищення води eSpring™ отримала Золоту печатку. Докладнiшу iнформацiю про Асоцiацiю з питань якостi води (WQA) наведено нижче.

Вимоги для отримання Золотої печатки:

 • Результати тестування роботи приладу мають засвiдчити його здатнiсть зменшувати вмiст забруднювальних речовин протягом всього термiну експлуатацiї системи очищення води.
 • Результати тестування структурної цiлiсностi мають засвiдчити надiйнiсть системи при пiдвищеному тиску, крiм її вiдповiдностi звичайним вимогам до побутових систем очищення води, та передбачають 10 рокiв нормального користування.
 • Має бути пiдтверджено безпечнiсть матерiалiв i те, що жоднi шкiдливi речовини не будуть потрапляти у воду.
 • Огляд друкованої лiтератури про прилад має засвiдчити дотримання виробником високих стандартiв Кодексу поведiнки Асоцiацiї з питань якостi води щодо рекламування продукцiї, етикеток та iнструкцiй з його встановлення.

Споживачi можуть легко впiзнати продукцiю, визнану WQA, знайшовши на нiй знак Золотої печатки або переглянувши реєстри визнаних нею товарiв на веб-сайтi WQA (www.wqa.org).

Асоцiацiя з питань якостi води (WQA)
Завданнями WQA є пiдтримувати найвищi стандарти справедливостi, сумлiнностi, чесностi у веденнi торгiвлi та професiоналiзму у галузi покращення очищення води i проведення жорсткого тестування вiдповiдних пристроїв. Асоцiацiя представляє iнтереси понад 2200 компанiй у США i близько 400 компанiй у 82 iнших країнах свiту.

Чи можна подовжити термiн експлуатацiї вугiльного фiльтра шляхом його зворотного промивання
для видалення забруднювальних речовин?

Ні. Хоча деякi виробники виступають за зворотне промивання (при якому потiк неочищеної води проходить через фiльтр у зворотному напрямку) як спосiб подовжити термiн його використання, насправдi це лише зменшує цей термiн – i ось з яких причин:

 1. При проходженнi води через вугiльний фiльтр забруднювальнi речовини утворюють шари з найбiльшою їх концентрацiєю ззовнi фiльтру. Такi шари поступово нагромаджуються i всерединi фiльтру, а коли вони досягають його внутрiшньої частини, картридж потрiбно замiнити.
 2. Зворотне промивання дає можливiсть забруднювальним речовинам накопичуватися всерединi фiльтру.
 3. Коли вiдновлюється робота фiльтра, забруднювальнi речовини, що накопичились усерединi, можуть почати потрапляти в очищену воду, зменшуючи ефективнiсть роботи системи. Експерти дiйшли згоди щодо того, що зворотне промивання не пiдходить для вугiльних фiльтрiв.
Конкурент порiвняв ефективнiсть роботи своєї системи з використанням електричного струму та
Системи очищення води eSpring™. Вода, очищена за допомогою eSpring, набула брунатного кольору,
тодi як вода, очищена з використанням його приладу, залишилася чистою. Чому так сталося?

Під час демонстрації було використано процес пiд назвою «електролiз», за допомогою якого демонструється видалення мiнеральних речовин та солей iз питної води. Якщо у водi є мiнеральнi речовини, вона проводить електрику. Якщо ж у нiй їх немає, цього не вiдбувається. Ось чому якщо залiзний електрод помiстити у воду з мiнеральними речовинами, електричний струм спричинює окислення залiза, тобто утворення iржi. Окислена речовина змiшується з водою, надаючи їй брунатного кольору. Тобто така демонстрація не свiдчить про кiлькiсть забруднювальних речовин у водi. Вона лише вказує на наявнiсть мiнеральних речовин. А, як ви вже знаєте, одна з переваг Системи очищення води eSpring якраз i полягає в тому, що кориснi для людини мiнеральнi речовини, такi як кальцiй i магнiй, у водi залишаються. Подiбна демонстрація має на метi ввести глядачiв в оману, тому Асоцiацiя з питань якостi води визнала її неетичною.

Що являє собою метод озонового очищення води? Чи вiн ефективний?

Озон – це особлива форма кисню, яка використовується для нейтралiзацiї бактерiй та вiрусiв. Озон утворюється за допомогою електричної дуги або спецiального ультрафiолетового промiння.

Переваги:

 • Знищує бактерiї та вiруси.

Недолiки:

 • Важко досягти стабiльної ефективностi.
 • Загалом неефективний проти органiчних та неорганiчних забруднювальних речовин.
Що таке ЗКНР?
ЗКНР означає «загальна кiлькiсть нерозчинних речовин». Це показник кiлькостi неорганiчної речовини у водi. Деякi компанiї, якi представляють на ринку певну систему очищення води, що має добру здатнiсть усувати неорганiчнi речовини, використовують статистику ЗКНР для обгрунтування ефективностi своєї продукцiї. Проте це незбалансований показник ефективностi фiльтрування, оскiльки вiн не вiдображає результатiв видалення органiчних забруднювальних речовин.
Чому результати тестувань Системи очищення води eSpring™ можуть свiдчити про наявнiсть бактерiй
в очищенiй водi?

Контроль за вмiстом бактерiй досить складний, i на результати тестувань можуть впливати багато чинникiв. Є патогенні бактерії, які спричиняють захворювання, і непатогенні, або гетеротрофні бактерії, які цього не роблять. Ультрафіолетове опромінення eSpring знищує патогенні, або хвороботворні бактерії, що передаються з водою. Отже, якщо вам вiдомi результати тестувань, якi свiдчать про наявнiсть бактерiй в очищенiй водi, уважно ознайомтеся з умовами проведення таких дослiджень та процедурами їх проведення:

 • Чи використовувався для збереження зразка стерильний контейнер? Його нестерильнiсть може призвести до появи у зразку води бактерiй. Контейнери, якi миються вручну або за допомогою посудомийної машини, не є стерильними. Чи були зразки дослiдженi одразу? Зразки мають бути помiщенi в холодильну камеру i дослiдженi протягом доби. Якщо це не так, у водi можуть з'явитися бактерiї.
 • Беручи зразок, переконайтесь, що вiдвiдний клапан повнiстю вiдкритий, і неочищена вода не може потрапити у зразок очищеної.
 • Якщо останнiм часом системою не користувались, промийте її протягом хвилини, аби видалити бактерiї, якi за цей час могли розмножитись у вiдвiдному клапанi або у трубках.
Якщо вiдбiр зразкiв та процедуру перевiрки було здiйснено правильно, результати тестiв засвiдчать, що бактерiї знешкоджено. Проте пам'ятайте, що Система очищення води eSpring не стерилiзує воду, тобто не знищує в нiй абсолютно всi бактерiї.

 

  Загальнi питання про систему

 

Чому мені варто придбати Систему очищення води eSpring™?
Найбільше потребують Системи очищення води ті люди, в чиєму крані вода має поганий запах і смак. Проте й ті споживачі, які не мають настільки очевидних проблем із якістю своєї питної води, насправді можуть стикатися із більш серйозним її забрудненням. Адже переважна частина забруднювачів, таких як бактерії та побічні продукти дезінфекції, не мають ані кольору, ані запаху чи смаку. Наявність таких забруднювальних речовин у воді нелегко визначити, але вони можуть становити більший ризик для здоров’я людини із довгостроковими наслідками. Тому зменшення вмісту саме цих речовин є найважливішою причиною, з якої вам варто придбати Систему очищення води eSpring. Якщо ви хочете просто покращити смак і запах своєї води, то існує багато водоочисних систем, здатних добре впоратися з цим завданням. Але значно менше систем здатні суттєво зменшити вміст у воді органічних забруднювачів, хімікатів і пестицидів. І лише поодинокі з них здатні ефективно знешкоджувати бактерії та віруси. Система очищення води eSpring робить усе це. Крім цього, наша система подає очищену воду за потреби і з високою швидкістю, завдяки чому вона значно зручніша за кип’ятіння або придбання води у пляшках. Цей прилад також дуже просто обслуговується. У результаті ви маєте систему, яка усуває понад 160 різних забруднювачів, у тому числі 145 потенційно шкідливих для здоров’я людини, та знешкоджує більш ніж 99,99% потенційно хвороботворних бактерій та вірусів, які передаються з водою. Поєднання усіх цих характеристик і переваг не зможе запропонувати вам жодна інша побутова водоочисна система «місця використання».
Чи Система очищення води eSpring має гарантiю?
Гарантiя на Систему очищення eSpring аналогiчна iншим найкращим для споживача гарантiям систем очищення води. Якщо взяти до уваги специфiку приладу, стає зрозумiло, що вiн врештi-решт зношується та потребуватиме замiни. Ось чому гарантiя на весь термiн експлуатацiї системи не має практичного змiсту. Проте Система очищення води eSpring створена таким чином, що забезпечує користувачу високу надiйнiсть.
Якi види тестувань проходила Система очищення води eSpring™?
Твердження про ефективнiсть Системи очищення води eSpring ґрунтуються передусiм на результатах перевiрок, проведених у процесi сертифiкацiї NSF International. До комплекту кожної системи входить перелiк результатiв тестувань, проведених Мiжнародним фондом NSF. Цi тестування проводилися з метою сертифiкувати систему eSpring на вiдповiднiсть стандартам NSF/ANSI 42 (смак, запах i прозорiсть), 53 (вплив на здоров'я людини таких речовин, як леткi органiчнi речовини), 55 (зменшення кiлькостi мiкроорганiзмiв за допомогою УФ-опромiнення) та 401 (нові види забруднювачів, зокрема деякі лікарські препарати, які можна придбати за рецептом/у вільному доступі, нові типи гербіцидів тощо, сліди яких були знайдені у питній воді). NSF International проводив цi тестування згiдно з жорсткими стандартами NSF/ANSI; саме тому отриманi ним результати визнаються в усьому свiтi та вважаються такими, що заслуговують на довiру.

Навiщо менi потрiбна Система очищення води eSpring,

якщо мене передусiм цiкавить фiльтрування неорганiчних забруднювальних речовин?

Система очищення води eSpring зменшує вмiст деяких неорганiчних речовин, таких як свинець, ртуть i радон. Проте її розроблено таким чином, що водночас вона покращує смак, запах i прозорiсть питної води, зменшує вмiст багатьох органiчних забруднювальних речовин, знешкоджує бактерiї та вiруси. Нашi дослiдження ринку показали, що споживачi зацiкавленi саме у такому очищеннi води. Проте якщо вам потрiбна система, яка передусiм видаляє неорганiчнi забруднювальнi речовини, такi як сiль i нiтрати, вам варто розглянути пропозицiї iнших систем, розроблених саме з такою метою.

Чи можна використовувати систему eSpring для очищення води з приватних колодязiв та iнших джерел?
Система очищення води eSpring призначена для використання в умовах громадської системи водопостачання та приватних джерел, якi було визнано джерелами питної води. Система eSpring була перевiрена на ефективнiсть при очищеннi води рiвнiв забруднення значно вищих за тi, якi зустрiчаються у водопровiдних системах населених пунктiв. Якщо ж ви використовуєте систему eSpring для очищення води з приватного колодязя чи iншого джерела, пам'ятайте, що його воду слiд перевiряти раз на рiк, аби бути певним у тому, що вона й надалi залишається придатною для пиття.