Положення та умови Договору Привілейованого Учасника

1. Приєднання до Договору. Даний електронний Договір Привілейованого Учасника (далі – Договір) на веб-сайті www.amway.ua має на меті врегулювати та розповсюджує свою дію на правовідносини між Вами як особою, яка наклала свій електронний підпис шляхом унікального одноразового ідентифікатора (далі – Ви або Заявник), та Товариством з обмеженою відповідальністю «Емвей Україна», яке є юридичною особою, що заснована згідно з законодавством України за номером ЄДРПОУ 32375271 (далі – AMWAY). Договір Привілейованого учасника складається з цих положень та умов, а також положень та умов Регулюючих Документів1, що становлять невід’ємну частину Договору. У разі виникнення суперечностей між положеннями цього Договору та Регулюючих Документів умови цього Договору мають перевагу. Передумовою набуття Вами статусу Привілейованого Учасника є заповнення реєстраційної форми на веб-сайті www.amway.ua, оплата фіксованої суми, що включає вартість адміністративних та інформаційних послуг, що надає компанія AMWAY, та/чи інші передумови, які встановлюються виключно AMWAY в односторонньому порядку та містяться на веб-сайті www.amway.ua. AMWAY залишає за собою право відмовити Вам у реєстрації в якості Привілейованого Учасника чи відхилити будь-яку реєстраційну форму в односторонньому порядку з будь-яких причин.

2. Інформація, яка є власністю компанії, та конфіденційність. Компанія AMWAY є власником усієї інформації, зокрема конфіденційної та приватної інформації i комерційних таємниць, які стосуються її продукції, бізнесу та відомостей про Лінію спонсорської підтримки (ЛСП), що визначені у Регулюючих Документах (далі – Конфіденційна інформація). Ви розумієте і погоджуєтеся із тим, що така Конфіденційна інформація повинна завжди залишатися власністю компанії AMWAY, і що Ви використовуватиме цю інформацію лише тоді і тією мірою, як це дозволяється згідно із цим Договором. Ви не можете передавати чи розкривати Конфіденційну інформацію жодній третій стороні, у тому числі іншому НПА та (або) Привілейованому Учаснику, за винятком випадків, передбачених положеннями цього Договору, без попереднього письмового дозволу AMWAY. Після розірвання чи не поновлення Договору Ви повинні повернути компанії AMWAY усю наявну Конфіденційну інформацію. Ви розумієте і погоджуєтесь, що будь-яке порушення цього положення Договору вважається грубим порушенням і може завдати непоправної шкоди компанії AMWAY, надаючи їй право на звернення до суду або за іншою правовою допомогою, щоб попередити подальше порушення положень Договору та/або розповсюдження Конфіденційної інформації. Зобов’язання щодо збереження конфіденційності відповідно до цього положення є чинним після припинення дії Договору.

3. Термін дії Договору. Договір укладається на визначений термін. Якщо Договір не буде розірваний Вами або компанією AMWAY у спосіб, вказаний у пункті 8, він залишатиметься чинним до 31 грудня поточного року, у разі укладання його до 30 червня; або до 31 грудня наступного року у разі прийняття його у період після 1 липня. Якщо Договір не буде попередньо розірваний або поновлений, він автоматично припиняє свою чинність 31 грудня відповідного календарного року. Договір може бути поновлений шляхом сплати відповідної вартості поновлення або шляхом автоматичного поновлення, якщо це узгоджено з компанією AMWAY у письмовій формі шляхом укладання Договору або іншим чином. Терміни поновлення є строком дії Договору, які можуть періодично змінюватися відповідно до наведеного нижче пункту 4. Компанія AMWAY може відхилити поновлення Договору відповідно Правил ведення бізнесу Amway. Якщо компанія AMWAY відхилить запит щодо поновлення, вона повідомить Вам про це у письмовій формі щонайменш за
30 календарних днів та відшкодує суму, сплачену Вами компанії AMWAY у зв’язку із таким поновленням.

4. Зміна положень та умов договору. Якщо чинне законодавство не передбачає інше, компанія AMWAY може змінювати положення цього Договору, Регулюючих документів та їх складових частин шляхом розміщення повідомлення про такі зміни в офіційній літературі компанії AMWAY та/чи на офіційних сайтах компанії або у будь-який інший спосіб, дозволений чинним законодавством. Усі зміни набувають чинності з дати публікації або з іншої пізнішої дати, зазначеної безпосередньо у повідомленні. У випадку, коли необхідно внести зміни до Договору з метою його приведення у відповідність до чинного законодавства, вони стають чинними негайно після їх прийняття компанією AMWAY. Якщо Ви не згодні з такими змінами, Ви можете негайно розірвати цей Договір.

5. Передача прав та обов’язків. Ви не можете передавати, делегувати або будь-яким іншим чином передоручати права та обов’язки, передбачені цим Договором, без попередньої письмової згоди на це компанії AMWAY, відповідно до процедури визначеної у розділі 6 Правил ведення бізнесу Amway.

6. Права Заявника. Після виконання Вами визначених AMWAY передумов набуття статусу Привілейованого Учасника та за умови прийняття вашої реєстраційної форми AMWAY, Ви отримуєте право здійснювати пошук, виявляти і рекомендувати компанії AMWAY інших осіб, які, за умови приєднання до або укладення відповідного договору, будуть виступати Клієнтами, Привілейованими Учасниками (ПУ) або Незалежними підприємцями AMWAY (НПА), як це визначено у цьому Договорі та Регулюючих документах. Крім цього, Ви маєте право на придбання продукції та послуг компанії AMWAY безпосередньо у компанії від свого імені та на отримання знижок та/або заохочень від компанії AMWAY згідно із Регулюючими Документами.

7. Обмеження та Переваги. Згідно з Регулюючими Документами Ви не маєте права: здійснювати перепродаж продукції, придбаної в компанії AMWAY; (б) отримувати винагороду, у тому числі будь- які грошові виплати, бонуси, комісійні виплати та інші форми виплати від компанії AMWAY (в) брати участь у програмах стимулювання бізнесу, розроблених компанією AMWAY виключно для НПА. Цим Ви підтверджуєте, що після того, як Ви набудете статусу Привілейованого Учасника, Ви не будете перепродавати продукцію компанії AMWAY, і що компанія AMWAY залишає за собою право припинити дію Вашого Договору у випадку порушення цього або іншого положення Договору та/або Регулюючих Документів. Ви погоджуєтеся займатися цією діяльністю згідно із положеннями цього Договору, Регулюючих Документів та усіма вимогами чинного законодавства.

8. Припинення дії Договору. Будь-яка сторона може припинити дію цього Договору, надавши іншій стороні відповідне письмове повідомлення про таке припинення щонайменше за 30 (тридцять) календарних днів. В разі порушення умов цього Договору та/чи своїх обов’язків відповідно до Договору будь-якою стороною, інша сторона має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх прав та обов’язків за цим Договором, направивши відповідній стороні кур’єрською або рекомендованою поштою відповідне письмове повідомлення, що призведе до припинення дії цього Договору негайно з дня відправлення такого повідомлення.

9. Статус Привілейованого Учасника. Жодне положення цього документа не повинне тлумачитися як створення будь-яких трудових або інших залежних відносин між Вами та компанією AMWAY, і жодне положення цього документу не перетворює Привілейованого Учасника на учасника трудових, агентських чи інших залежних відносин або на уповноваженого представника компанії AMWAY. Ви розумієте і погоджуєтеся, що хоча Ви маєте право рекомендувати компанії AMWAY потенційних Клієнтів, Привілейованих Учасників та/або НПА, Ви не зобов’язані цього робити. Жодне із положень цього документу не може служити приводом для примушення будь-якої сторони бути агентом, працівником або юридичним представником третьої сторони з будь-яких причин, або ж надавати якійсь стороні повноваження на прийняття або створення зобов’язань від імені або на ім’я іншої сторони.

10. Зміна статусу. Статус Привілейованого Учасника надається строком на 12 (дванадцять) місяців та поновлюється далі на аналогічний термін кожні 12 (дванадцять) місяців за умови виконання Вами певних кваліфікаційних вимог, що встановлюються AMWAY в односторонньому порядку шляхом повідомлення в офіційних джерелах інформації AMWAY, в т.ч. на веб-сайті www.amway.ua. У випадку невиконання цих вимог після закінчення відповідного 12-місячного циклу Ви втрачаєте статус Привілейованого Учасника та автоматично переводитесь у статус Клієнта. При цьому всі Клієнти, ПУ та НПА, які були рекомендовані Вами в статусі ПУ протягом дії цього Договору, вважатимуться у ЛСП такими, які були рекомендовані безпосередньо вашим Спонсором2. Такі зміни у ЛСП є остаточними та безповоротними. Також Ви маєте право подати запит на дозвіл змінити статус на НПА за умови реєстрації Вас як суб’єкта підприємницької діяльності та підписання стандартного Договору про надання послуг. Компанія AMWAY може прийняти або відхилити такий запит разом із Договором на власний розсуд і має право запитувати додаткову інформацію та/або документи для його прийняття

11. Використання об’єктів інтелектуальної власності. Цим Ви погоджуєтеся надати дозвіл компанії AMWAY отримувати фотографії, відео- і (або) аудіоматеріали з Вашим зображенням чи голосом (та другого заявника, якщо такий є), або зображенням чи голосом, подібним на Ваш чи другого заявника. Ви розумієте та погоджуєтеся, що компанія AMWAY може використовувати ці записані матеріали у будь-яких законних цілях, у тому числі, але не обмежуючись цим, в Інтернеті, на фото та в інших аудіовізуальних матеріалах, у брошурах та інформаційних матеріалах компанії AMWAY без винагороди. Ви розумієте, що можете скасувати цей дозвіл, надіславши офіційного листа, у якому говориться про таке скасування, на адресу компанії AMWAY, зазначену в п.1.

12. Застосування законодавства. Цей Договір регулюється, тлумачиться та інтерпретується згідно із законодавством України. Будь-які суперечності, які виникають на основі чи у зв’язку із цим Договором, повинні вирішуватися сторонами шляхом мирних переговорів та/або через процедуру медіації. Якщо таке вирішення неможливе, спір вирішується у судовому порядку відповідно до законодавства України.


1 Регулюючі Документи включають в себе, але не обмежуються цим: Політика захисту персональних даних НПА та Клієнтів, Учасників/ Привілейованих Учасників, Правила ведення бізнесу та Політики Amway, План Amway з продажу та маркетингу та інші документи, що містяться у розділі Правила та Умови на веб-сайті www.amway.ua

2 Всі визначення тут надані відповідно до Регулюючих Документів, в т.ч. Правил ведення бізнесу