Договір про надання послуг

БУДЬ ЛАСКА, ЗАПОВНЮЙТЕ КЛІТИНКИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ КУЛЬКОВОЮ РУЧКОЮ, ДОБРЕ НАТИСКАЮЧИ НА НЕЇ

Розділ 1. Сторони Договору та додаткова інформація

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Емвей Україна» (надалі – ТОВ «Емвей Україна», або «Замовник»), юридична адреса: вул. К. Малевича 87, Київ, 03150, Україна; тел.: +38(044) 495 13 00; факс: +3 8(044) 495 13 44; код ЄДРПОУ: 32375271; розрахунковий рахунок: UA803808050000000026001425079 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Київ, МФО: 380805, в особі уповноваженого представника, зазначеного в розділі 6 даного Договору, з одного боку, та Незалежний підприємець Amway (надалі – «НПА»), зареєстрований на дату підписання цього Договору як суб’єкт підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців України (п. 1.2), чи юридична особа, яка на дату підписання цього Договору зареєстрована в тому ж реєстрі та діє в особі свого уповноваженого представника (п. 1.3), який підписав цей Договір, надалі – «Виконавець», або «Ви», – з другого боку, які окремо іменуються «Сторона», або разом «Сторони», уклали цей Договір про надання послуг (надалі «Договір») на умовах, які вказані в цьому Договорі, що підписується Сторонами та складається з 10 (десяти) сторінок.

Договір має бути заповненим у місцях пропусків на сторінках 1–3 цього Договору Виконавцем друкованими літерами українською мовою та цифрами. Залежно від свого конкретного юридичного статусу Виконавець може заповнити лише один з пунктів 1.2 чи 1.3 цього Договору. Він також повинен належним чином заповнити пропуски в пунктах 1.4, 1.5, 1.6. До відома Виконавця доводиться, що Замовник не прийме Договір без підпису, дати підписання і печатки Виконавця на останній сторінці цього Договору, на кожному з двох його оригінальних примірників. Якщо Сторона є фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності та не має печатки, після слів «Місце печатки» у розділі 5 на відповідній сторінці цього Договору Виконавець повинен власноруч зробити напис «Печатка не передбачена».

До уваги Виконавця: Після Вашого уважного ознайомлення з усіма сторінками цього Договору і Вашої згоди з усіма його положеннями Ваш підпис і поточна дата мають бути поставлені власноруч на останній сторінці у полі «Виконавець» Договору після слова Виконавець. На першій та останній сторінках Договору необхідно вказати у рамці у правому верхньому кутку Ваш номер Договору Amway.

1.2. Незалежний підприємець Amway – Фізична особа СПД

Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

Ви укладаєте цей Договір з ТОВ «Емвей Україна», діючи від свого імені як фізична особа – суб’єкта підприємницької діяльності, що на дату підписання цього Договору належним чином зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців України. Як Сторона цього Договору Ви є його Виконавцем.

1.3. Незалежний підприємець Amway – Юридична особа

Ви укладаєте цей договір з ТОВ «Емвей Україна» від імені юридичної особи, яку Ви вказуєте нижче в цьому пункті Договору і яка буде Стороною цього Договору. Ви підтверджуєте, що вказана юридична особа належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України і може надавати всі послуги згідно з цим Договором (розділ 3). Ви також підтверджуєте, що Ви є особою, яка уповноважена Статутом вказаної Вами юридичної особи (або виданою на Ваше ім’я належним чином оформленою довіреністю) укласти цей Договір від імені юридичної особи, та що Ви маєте право отримувати повідомлення і накладати на юридичну особу зобов’язання виконувати умови, правила і вимоги цього Договору. Підписуючи цей Договір, Ви зобов’язуєтесь надавати будь-яку додаткову інформацію, яка може вимагатися Замовником, включаючи статутні документи юридичної особи, копії свідоцтв/ виписок про державну реєстрацію, про реєстрацію в податкових органах, документи, а також копії документів, що підтверджують Ваші повноваження для підписання цього Договору.

1.4. Адреса Виконавця

Юридична адреса фізичної особи (СПД) / юридичної особи

Фактична адреса

1.5. Дані про банківський рахунок Виконавця

1.6. Призначені Виконавцем особи*

*(для СПД має бути вказана тільки одна призначена особа (друга особа в Договорі); для юридичної особи – дві (перша та друга особи)

Друга особа

Виконавець підтверджує, що «Призначена особа» надала свою згоду на збір, зберігання, передачу і використання її особистих даних ТОВ «Емвей Україна» відповідно до регулюючих окументів, які включають в себе, але не обмежуються цим: Політики захисту персональних даних НПА та Клієнтів, Учасників/ Привілейованих Учасників, Правила ведення бізнесу та Політики Amway, План Amway з продажу та маркетингу та інші документи, що містяться у розділі Правила та Умови на веб-сайті www.amway.ua (далі – Регулюючі Документи). Призначена особа через Виконавця надає право ТОВ «Емвей Україна» чи його афілійованій особі збирати, обробляти, використовувати, відтворювати, змінювати, публікувати і ліцензувати фотоматеріали і/або аудіо/відеоматеріали із записом свого зображення чи голосу у маркетингових та інших законних цілях на будь-яких носіях масової інформації, включаючи, але не обмежуючись наступними: Інтернет, фотографії, інші аудіо/відеоматеріали, брошури та рекламні оголошення. ТОВ «Емвей Україна» має право публікувати такі матеріали, використовуючи ім’я Призначеної особи. Призначена особа через Виконавця також підтверджує право ТОВ «Емвей Україна» і афілійованих осіб на опублікування своїх оцінок і висловлювань щодо ТОВ «Емвей Україна» і афілійованих осіб під своїм ім’ям. Виконавець погоджується, що будь-які претензії Призначеної особи щодо використання ТОВ «Емвей Україна» чи його афілійованою особою особистих даних, зображення та/чи інших об’єктів інтелектуальної власності Призначеної особи, Виконавець зобов’язується врегулювати самостійно безпосередньо з Призначеною особою за власний рахунок та від свого імені.Призначена особа визнає і погоджується з наступними умовами:

(а) Призначена особа не фігурує в жодній іншій угоді з ТОВ «Емвей Україна», окрім як у якості Призначеної особи згідно з цим Договором, за винятком випадків, коли ТОВ «Емвей Україна» надало свою письмову згоду на такі угоди;
(б) ТОВ «Емвей Україна» не зобов’язане ставитися до Призначеної особи як до Виконавця або як до Сторони цього Договору, за винятком окремих випадків, визначених у цьому пункті;
(в)будь-яка дія Призначеної особи, що призведе до порушення умов будь-якого договору, укладеного між Виконавцем і ТОВ «Емвей Україна», буде означати порушення умов даного Договору з ТОВ «Емвей Україна»;
(г) ТОВ «Емвей Україна» може не визнати будь-яку Призначену особу і/або відмовити їй в участі у будь-якому заході на свій розсуд в будь-який час;
(д) Призначена особа розуміє і погоджується з тим, що вона не має права на Винагороду, передбачену цим або іншим Договором з ТОВ «Емвей Україна»;
(е) Призначена особа не уповноважена брати на себе права Виконавця, передбачені цим Договором, або іншим договором між Виконавцем і ТОВ «Емвей Україна», перебуваючи Призначеною особою згідно з цим Договором, за умови, що вона не діє від імені Виконавця за нотаріально оформленою довіреністю, виданою Виконавцем з метою виконання цього Договору. Права та обов’язки, набуті в результаті дій, виконаних за цим Договором Призначеною особою, уповноваженою такою довіреністю, є правами та обов’язками Виконавця, від імені якого Призначена особа діє за цією довіреністю. Єдиним зобов’язанням ТОВ «Емвей Україна» щодо Призначеної особи за цим Договором є використання особистих даних Призначеної особи відповідно до Положення, згаданого в пункті 2.2. Договору.

1.7.

Підписуючи цей Договір і передаючи його ТОВ «Емвей Україна», Ви тим самим підтверджуєте, що Ви і Ваша Призначена особа (при наявності такої) є особами, які досягли 18-річного віку та є юридично дієздатними, що Ви і Ваша Призначена особа надали в цьому Договорі всю правдиву інформацію про себе, що Ви і Призначена особа ознайомилися з умовами Договору та Регулюючих Документів та розумієте їх.

Відповідно до умов цього Договору Виконавець надає Замовнику послуги, вказані в цьому Договорі та Регулюючих Документах, що є невід’ємною частиною цього Договору, які Замовник приймає та оплачує згідно з умовами цього Договору. Ви зобов’язуєтесь не використовувати ім’я, знаки для товарів та послуг Amway, а також матеріали, які охороняються авторським правом або будь-яку іншу інтелектуальну власність, що належить або запатентована компанією Amway чи її афілійованими особами (надалі – «Інтелектуальна власність») без письмової згоди ТОВ «Емвей Україна», і така ж письмова згода повинна обмежувати повноваження щодо використання такої Інтелектуальної власності згідно з умовами надання згоди і цього Договору.

Ви зобов’язуєтесь не вчиняти особисто і не дозволяти вчиняти Призначеній(ним) особі(ам), вказаних в цьому договорі:

(а)будь-які дії, які можуть потягти за собою порушення цих прав чи зашкодити іміджу чи репутації і торговим знакам ТОВ «Емвей Україна» і афілійованих осіб, а також їх престижу;
(б) дії з використання інтелектуальної власності, яка є аналогічною Інтелектуальній власності ТОВ «Емвей Україна» і афілійованих осіб;
(в)дії, пов’язані з рекламою в будь-яких засобах масової інформації: продукції, продажу, послуг, пов’язаних з діяльністю ТОВ «Емвей Україна»;
г) хибно представляти або асоціювати продукцію чи послуги будь-якої третьої особи з ім’ям чи торговими марками ТОВ «Емвей Україна» і аффілійованих осіб.

Ви зобов’язані надати ТОВ «Емвей Україна» докази і підтвердити, що, за виключенням випадків, дозволених цим Договором та/чи Регулюючими Документами, Ви не є в цей час стороною іншого Договору з ТОВ «Емвей Україна», і що ні Ви, ні Ваша дружина (чоловік), ні Призначена(ні) особа(и) не є і не були протягом останніх шести місяців стороною іншого цивільно-правового Договору з ТОВ «Емвей Україна» та протягом останніх двох років – стороною трудового договору з ТОВ «Емвей Україна».

Ви визнаєте і погоджуєтесь з тим, що:

(а)ТОВ «Емвей Україна» не зобов’язане ставитися до Вашої Призначеної особи як до Сторони цього Договору, за винятком окремих випадків, зазначених в цьому Договорі в пункті 1.6;
(б) Ви особисто несете відповідальність за дії, вчинені Вашою Призначеною особою, що можуть спричинити порушення умов будь-якого з Ваших договорів з ТОВ «Емвей Україна», а також якщо така дія вчинена Вами, що означатиме порушення цього Договору. Ви згодні з тим, що визнання Призначеної особи ТОВ «Емвей Україна» є добровільним і робиться виключно на розсуд ТОВ «Емвей Україна» і що ТОВ «Емвей Україна» може не визнати будь-яку Призначену особу і/чи відмовити їй в участі у будь-якому заході та/чи ініціативі на свій розсуд в будь-який час.Розділ 2. Положення та умови Договору про надання послуг

2.1. Укладення Договору та набуття Договором чинності

Записавши всі дані, що вимагаються в цьому Договорі (розділ 1), підписавши та надіславши два оригінальні примірники до ТОВ «Емвей Україна», Ви, Виконавець (тобто, особа, вказана в пункті 1.2 чи в пункті 1.3), таким чином уклали цей Договір з ТОВ «Емвей Україна», який набирає чинності після його відповідного прийняття та підписання ТОВ «Емвей Україна». Один з двох надісланих та підписаних Вами і ТОВ «Емвей Україна» оригінальних примірників Договору залишається у ТОВ «Емвей Україна», а другий надсилається Вам поштою або видається особисто.
Дія цього Договору поширюється на правові відносини Сторін, які виникають з тієї дати, коли Замовник прийняв, підписав зі свого боку цей Договір та офіційно змінив Ваш статус у своїй базі даних, за умови наявності таких фактів:

(а) Вами був заповнений та підписаний цей Договір;
(б) Ви документально підтвердили офіційне отримання Вами статусу суб’єкта підприємницької діяльності або реєстрацію юридичної особи, яку Ви представляєте на законних підставах, надавши ТОВ «Емвей Україна» всі необхідні реєстраційні документи, що підтверджують дані вказані Вами в цьому договорі, та інші документи відповідно до вимог Замовника.

2.2. Умови Договору і Регулюючі документи

Умовами та правилами цього Договору є умови та правила, викладені на 10 сторінках цього документу безпосередньо,
а також умови, вказані в наступних документах, що становлять невід’ємну частину цього Договору:

(а) «Правила ведення бізнесу» та «Політики Amway» (the Rules of Conduct and Amway Business Policies); (б) План Amway з продажу та маркетингу;
(г) офіційний веб-сайт www.amway.ua;
(д) інші документи, та інша офіційна література Amway, зміст яких становлять умови цього Договору;
Кожний з таких документів (надалі – «Регулюючі Документи») є невід’ємною частиною цього Договору. Виконавець підтверджує, що на момент підписання цього Договору він повністю і детально ознайомився з кожним із цих Регулюючих Документів, повністю розуміє їхній зміст і зобов’язується, надаючи ТОВ «Емвей Україна» свої послуги, точно виконувати всі їхні умови та правила.

У разі виникнення суперечностей між будь-якими положеннями цього Договору та будь-якими положеннями Регулюючих

Документів, переважну силу мають положення цього Договору. Усі терміни, які чітко не визначені в цьому Договорі, мають значення, закріплене за ними у Регулюючих Документах.

2.3. Предмет Договору. Зміст та призначення послуг

Відповідно до цього Договору Виконавець надає Замовникові послуги, спрямовані на збільшення обсягів продажу продукції Замовника на території України, які більш детально визначені у розділі 3 цього Договору (надалі – «Послуги»), а Замовник приймає такі Послуги та сплачує винагороду за Послуги на умовах, визначених у цьому Договорі. З моменту підписання даного Договору, як це вказано вище, Виконавець отримує неексклюзивні повноваження щодо пошуку і рекомендації Замовнику інших осіб для укладання з ними відповідних договорів. Замовник не надає Виконавцю дозволу використовувати торгові марки, інші права інтелектуальної власності, інформацію, що стосується прав власника чи інших активів, які належать чи ліцензовані Замовником або афілійованими з ним особами, за винятком окремих випадків, що можуть бути передбачені Договором. Діяльність Виконавця з надання Послуг Замовнику є можливою тільки по відношенню до певного кола осіб, самостійно знайдених Виконавцем. Надаючи Послуги, Виконавець не має права займатися рекламною діяльністю (в розумінні, передбаченому статтею 1 Закону України «Про рекламу») по відношенню до ТОВ «Емвей Україна» чи продукції торгівельних марок Amway.

2.4. Оплата Замовником Послуг, наданих Виконавцем

За Послуги, надані відповідно до умов цього Договору, Замовник виплачує Виконавцю винагороду (надалі –«Винагорода»). Винагорода виплачується відповідно до розділу 4 «Порядок оплати та прийому-передачі наданих Послуг», а також згідно з правилами, які більш детально викладені в Регулюючих Документах, які є невід’ємною частиною цього Договору.

2.5. Термін дії Договору

Термін дії Договору, який був підписаний в період з 1 січня до 30 червня включно, встановлюється до 31 грудня поточного року. Термін дії Договору, який був підписаний в період з 1 липня до 31 грудня включно, встановлюється до 31 грудня наступного року. Термін дії Договору може бути пролонгований на наступні періоди тривалістю 12 календарних місяців шляхом сплати Замовником відповідної вартості поновлення.

У разі досягнення НПА кваліфікації Діамантового НПА та вище відповідно до умов та правил викладених у Регулюючих Документах, цей Договір пролонгується на наступні 12 календарних місяців за умови подання Замовнику письмового запиту на поновлення. Терміни пролонгації Договору, так само, як і вартість поновлення можуть періодично змінюватися відповідно до наведеного нижче параграфу. Замовник залишає за собою право на власний розсуд відхиляти будь-який запит на поновлення. Якщо Замовник відхилить запит на пролонгацію терміну дії Договору, він має повідомити НПА у письмовій формі у термін, що не перевищує 30 календарних днів з дати отримання запиту на поновлення та має відшкодувати повну суму, сплачену НПА як вартість «Поновлення» Замовнику у зв’язку з цим запитом на продовження терміну дії Договору.

Вартість «Поновлення», що встановлена Регулюючими Документами, включає, крім всього іншого, вартість поновлення Регулюючих Документів та вартість обслуговування сайта електронної комерції. У разі непідтвердження Виконавцем своєї згоди на продовження цього Договору, а саме у разі ненадання письмового Запиту та/або несплати повної суми вартості «Поновлення» у визначений вище термін, Договір автоматично припиняється починаючи з 1 січня року, на який Договір не було подовжено. У випадку дострокового розірвання цього Договору будь-якою зі Сторін вартість «Поновлення» не повертається Виконавцю.

2.6. Припинення дії Договору

Замовник або Виконавець має право в односторонньому порядку і з будь-яких причин, не пояснюючи їх, припинити дію цього Договору та своїх відповідних обов’язків, передбачених цим Договором, надіславши на адресу другої Сторони відповідне письмове повідомлення. Дата припинення Договору (і відповідне припинення виконання обов’язків за Договором) має бути вказана у згаданому повідомлені. Період між вказаною в повідомленні датою припинення Договору і датою відправлення цього повідомлення Стороні не може бути меншим за 30 (тридцять) календарних днів. Виконавець підтверджує, що невиконання ним будь-яких положень цього Договору є порушенням умов даного Договору. В разі порушення Виконавцем обов’язків, передбачених цим Договором, Замовник може в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх прав та обов’язків за цим Договором, направивши Виконавцю кур’єрською або рекомендованою поштою відповідне письмове повідомлення, що призведе до припинення дії цього Договору негайно з дня відправлення такого повідомлення. Виконавець також погоджується з тим, що порушення ним будь-якого зобов’язання, яке він може мати щодо Замовника згідно з будь-яким іншим договором, надає Замовникові право в односторонньому порядку припинити виконання обов’язків за цим Договором шляхом направлення Виконавцю письмового повідомлення, як згадано вище, що негайно припиняє дію цього Договору.

2.7. Внесення змін, доповнень і поправок до Договору

Замовник на свій власний розсуд може повністю або частково змінювати положення та умови Регулюючих Документів, що складають невід’ємну частину даного Договору, шляхом розміщення повідомлення про такі зміни в офіційній літературі Amway, на офіційних веб-сайтах Amway або у будь-який інший спосіб, що не суперечить чинному законодавству. Усі зміни набувають чинності з дати публікації або з іншої пізнішої дати, зазначеної безпосередньо у повідомленні. У випадку, коли необхідно внести зміни до Договору з метою його приведення у відповідність до чинного законодавства, вони стають чинними негайно після їх прийняття компанією AMWAY. Усі зміни, доповнення і поправки безпосередньо до самого тексту цього Договору повинні бути зроблені у письмовій формі у вигляді додаткових угод та/або додатків до даного Договору, які мають бути підписані Сторонами і засвідчені їх печатками. Якщо печатка не передбачена, то в документах, що підписуються, Виконавець власноруч робить відповідну відмітку.

2.8. Передача прав та обов’язків, передбачених Договором

У рамках чинного законодавства України Замовник може здійснювати передачу (передоручення) чи іншим шляхом розпорядитися всіма або частиною своїх прав чи обов’язків за цим Договором без отримання попередньої згоди Виконавця. Виконавець може здійснити передачу чи іншим шляхом розпорядитися всіма або частиною своїх прав чи обов’язків за цим Договором тільки при наявності попередньої письмової згоди Замовника і відповідно до умов, вимог та процедур, передбачених Регулюючими Документами.

2.9. Виконання нормативних вимог. Захист репутації Замовника

При здійсненні Виконавцем передбаченої даним Договором діяльності, він зобов’язується дотримуватись усіх
відповідних вимог та положень чинного законодавства. Виконавець погоджується на запит Замовника без зволікань у прийнятний термін надати йому всі необхідні письмові підтвердження виконання Виконавцем усіх цих вимог. Виконавець також погоджується не вчиняти жодних дій, які ставлять під загрозу репутацію Замовника або інших НПА, чи ті дії, які завдають чи можуть завдати шкоду імені та торговельним маркам Amway, ТОВ «Емвей Україна» чи афілійованим особам компанії. Виконуючи свої обов’язки згідно з Договором, Виконавець погоджується не брати участі в будь-якій недобросовісній або незаконній комерційній діяльності. Виконавець здійснює свою діяльність, передбачену цим Договором (включаючи Регулюючі Документи), у повній відповідності до його умов.

2.10. Статус Виконавця (НПА)

Ви підтверджуєте, що Ви не є працівником чи представником Замовника, не працюєте на нього як на роботодавця, не маєте з ним жодних агентських стосунків або відносин доручення. За цим Договором Ви дієте як незалежна Сторона щодо всього того, що стосується умов Вашої договірної діяльності. Положення цього Договору не повинні тлумачитися як положення агентського договору, договору доручення, франчайзингу чи інших залежних відносин між Вами та Замовником. Виходячи з положень цього Договору, Ви на свій власний розсуд приймаєте рішення про те, якими видами дозволеної діяльності Ви маєте намір займатися, і самі визначаєте зміст і обсяг Вашої участі у такій діяльності. Згідно з цим Договором Замовник не зобов’язаний здійснювати у будь-якому відношенні нагляд чи контроль за Вашою діяльністю чи за додержанням Вами законодавства України. Підписуючи цей Договір, Ви підтверджуєте, що не маєте жодного приміщення на території офісів Замовника і не зв’язані з ним його правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.11. Законодавство, що застосовується до Договору

Цей Договір регулюється і підлягає тлумаченню відповідно до чинного законодавства України. Визнання будь-якого положення цього Договору недійсним та його анулювання не повинно торкатися решти його положень. Таке недійсне положення підлягає заміні дійсним юридично значущим положенням, яке за своїм юридичним та/чи економічним змістом, сенсом та дією є найближчим до попереднього наміру Сторін, який існував на момент підписання цього Договору або відповідного доповнення чи додатку до нього, якщо положення стосується доповнення чи додатку.

2.12. Обмін кореспонденцією між Сторонами

Будь-яке повідомлення, запит чи підтвердження, що вимагаються або допускаються згідно з цим Договором, має бути оформлене у письмовій формі. Такі повідомлення чи запити будуть вважатися відправленими та отриманими належним чином, а саме особисто або рекомендованою чи кур’єрською поштою з доставкою за адресою, вказаною у цьому Договорі.

2.13. Конфіденційність

Сторони беруть на себе зобов’язання зберігати конфіденційність щодо умов цього Договору, і всієї інформації, яка надається одна одній у зв’язку з цим Договором, а також всієї інформації пов’язаної з Послугами, що надаються Виконавцем Замовнику згідно з цим Договором, за виключенням випадків, коли така інформація правомірно вимагається правоохоронними та/чи іншими державними органами відповідно до чинного законодавства України.

Замовник є власником усієї інформації, зокрема конфіденційної та приватної інформації і комерційних таємниць, які стосуються його продукції, бізнесу та відомостей про Лінію спонсорської підтримки (ЛСП), як визначено у цьому Договорі (далі – Конфіденційна інформація). Ви розумієте і погоджуєтесь із тим, що така інформація повинна завжди залишатися власністю Замовника, і що Ви використовуватимете цю інформацію лише тоді і тією мірою, як це дозволяється згідно із Договором. Ви не можете передавати чи розкривати Конфіденційну інформацію жодній третій стороні, у тому числі іншому НПА та/або Привілейованому Учаснику, за винятком випадків, передбачених положеннями цього Договору, без попереднього письмового дозволу Замовника. Після розірвання чи не поновлення Договору Ви повинні повернути Замовнику усю наявну Конфіденційну інформацію. Ви розумієте і погоджуєтесь, що будь-яке порушення цього положення Договору вважається грубим порушенням і може завдати непоправної шкоди Замовнику, надаючи йому право на звернення до суду або за іншою правовою допомогою, що передбачає подальше порушення положень Договору та/або розповсюдження Конфіденційної інформації. Зобов’язання щодо збереження конфіденційності відповідно до цього положення є чинним після припинення дії Договору.

2.14. Форс-мажорні обставини

Якщо неможливість виконання умов цього Договору виникла з огляду на обставини, за які жодна зі Сторін не відповідає, Сторони погоджуються на те, що Замовник залишає виключно на свій розсуд вирішення питання про компенсацію Виконавцеві видатків, які той поніс у зв’язку з цими обставинами.

Розділ 3. Надання Послуг та обов’язки Виконавця

3.1.

Виконавець надає Послуги, спрямовані на збільшення обсягів продажу продукції ТОВ «Емвей Україна». Для досягнення цієї мети Послуги включають, але не обмежуються таким:

3.1.1. Пошук і рекомендація осіб, які, за умови укладення відповідного договору, будуть надавати Замовникові послуги, аналогічні тим, які надаються Виконавцем.
3.1.2. Пошук, виявлення і рекомендація нових покупців продукції Замовника з метою збільшення обсягів продажу продукції Замовника. При цьому такі покупці не можуть бути іншими особами, ніж ті, які безпосередньо знайомі Виконавцеві.
3.1.3. Організація і підготовка консолідованих та групових замовлень від інших Незалежних підприємців Amway та покупців продукції ТОВ «Емвей Україна», перевірка відповідних документів і організація оплати таких консолідованих замовлень таким чином, щоб сприяти зниженню адміністративних видатків і зменшенню обсягу робіт з документами Замовника.
3.1.4. З метою дотримання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів Виконавець зобов’язується здійснювати заходи щодо інформаційного забезпечення споживачів продукції ТОВ «Емвей Україна» відомостями про властивості та правила використання продукції.
3.1.5. Проведення регулярних зустрічей, тренінгів та семінарів з іншими Незалежними підприємцями Amway з метою розвитку бізнесу та збільшення обсягів продажу продукції Замовника.
3.1.6. Заохочення та мотивація інших Незалежних підприємців Amway до досконалого вивчення та ведення бізнесу відповідно до правил, визначених Регулюючими Документами.
3.1.7. Надання постійної допомоги іншим Незалежним підприємцям Amway у практичному веденні бізнесу відповідно до правил, визначених Регулюючими Документами.

3.2.

Підписуючи цей Договір, Виконавець погоджується надавати Замовнику інші Послуги, якщо це не суперечитиме умовам цього Договору та чинному законодавству і сприятиме збільшенню обсягів продажу продукції ТОВ «Емвей Україна» на території України. Порядок оплати таких послуг визначається відповідно до умов цього Договору.

3.3.

Виконавець зобов’язується:

3.3.1. приймати на себе всі без винятку видатки, пов’язані з наданням Послуг, без подальшої компенсації цих видатків Замовником на інших умовах, ніж ті, що передбачені в п. 4.1.3 цього Договору;
3.3.2. використовувати власні технічні засоби для розвитку та підтримки інших Незалежних підприємців Amway та Привілейованих учасників (які визначені в Регулюючих Документах) з метою здійснення операцій з продажу продукції ТОВ «Емвей Україна» без реклами у засобах масової інформації;
3.3.3. вести відповідний облік і базу даних покупців продукції Замовника;
3.3.4. використовувати особисті дані відповідно до умов цього Договору (включаючи Регулюючі Документи);
3.3.5. вести відповідну документацію щодо реалізації продукції ТОВ «Емвей Україна» і надавати цю документацію Замовнику на його вимогу.
3.3.6. У разі якщо Виконавець є або коли-небудь був кваліфікованим Платиновим НПА або НПА вищого рівня кваліфікації, він/вона повинен попередньо проінформувати компанію про початок співпраці або здійснення бізнесу чи надання послуг, які прямо або опосередковано можуть конкурувати або бути схожими до бізнесу Amway незалежно від того, здійснюється це для його особистої вигоди чи для вигоди третьої сторони, використовуючи при цьому конфіденційну інформацію, що стосується компанії Amway, її споживачів чи НПА/Привілейованих учасників/ Учасників.
3.3.7. У разі застосування до Замовника зі сторони контролюючих органів штрафних санкцій, пов’язаних з несвоєчасним наданням Виконавцем Замовнику необхідних документів, передбачених Договором та чинним законодавством України, Виконавець зобов’язаний відшкодувати Замовнику понесені витрати.
3.3.8. У разі втрати Замовником права на податковий кредит внаслідок неналежного оформлення податкової накладної або внаслідок не реєстрації чи несвоєчасної реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних, Виконавець сплачує на користь Замовника штраф у розмірі суми втраченого податкового кредиту з податку на додану вартість.

Додатково положення п.4.14. Правил ведення бізнесу Amway застосовуються до всіх НПА.

Розділ 4. Порядок оплати та прийому-передачі наданих Послуг

4.1. Розрахунок Винагороди за надані Послуги

4.1.1. За надання Послуг Виконавцем відповідно до умов цього Договору (включаючи Регулюючі Документи) Замовник сплачує Виконавцю Винагороду, яка обчислюється відповідно до правил, визначених Регулюючими Документами.
4.1.2. Базою для обчислення Винагороди Виконавця є обсяг закупівель (розміщених замовлень) продукції Замовника, здійснених Виконавцем, а також обсяг закупівель (розміщених замовлень) осіб, рекомендованих Замовнику Виконавцем.
4.1.3. Винагорода за цим Договором не виплачується, якщо закупівля продукції Замовника була здійснена Виконавцем з іншою метою, крім постачання її кінцевим споживачам. Виконавець протягом місяця повинен забезпечувати
продаж товарів кінцевому споживачу щонайменше 70% від загального обсягу товарів, як придбаних самостійно, так і товарів, придбаних зареєстрованими клієнтами, які були рекомендовані Виконавцем. В іншому випадку всю таку продукцію може бути виключено з бази обчислення Винагороди за відповідний місяць.
4.1.4. Винагорода Виконавця включає всі видатки і витрати, що були понесені Виконавцем під час надання Послуг. У разі якщо такі видатки і витрати перевищують розмір Винагороди, що виплачується згідно з цим Договором, сума такого перевищення Замовником не компенсується.

4.2. Порядок виплати Винагороди та оформлення прийому-передачі Послуг

4.2.1. З метою підтвердження розрахунку послуг, фактично наданих Виконавцем Замовнику, та суми Винагороди, що підлягає сплаті Виконавцеві, Замовник складає щомісячний звіт («Звіт за місяць»), де вказує опис наданих Виконавцем Послуг і розрахунок суми Винагороди.

Звіт за місяць складається за формою, яка передбачає наявність таких складових частин:

(а) Загальна інформація
(б)Відомості про замовлення, що були зроблені Виконавцем за відповідний місяць
(в) Відомості про винагороду за надані послуги

Виконавцю надається право доступу (з метою отримання звіту, його перегляду та друку) до його звітів за поточний та 11 (одинадцять) попередніх місяців на сайті ТОВ «Емвей Україна» – www.amway.ua.

Звіт за місяць складається Виконавцеві щомісячно. У разі відсутності письмових заперечень від Виконавця протягом п’яти календарних днів з дня наявності його на сайті ТОВ «Емвей Україна», розмір Винагороди, що підлягає сплаті Виконавцеві, підтверджується Сторонами шляхом підписання акту прийому-передачі послуг, який становитиме невід’ємну частину цього Договору.

У випадках, передбачених чинним законодавством, сума винагороди збільшується на суму податку на додану вартість (ПДВ). У такому випадку Виконавець має оформити та надати Замовникові необхідні відповідно до законодавства про ПДВ документи.

Сторони погоджуються, що у випадках, передбачених законодавством, для підписання документів (в тому числі акту прийому-передачі послуг) з боку Замовника може застосовуватись факсимільний та/чи простий електронний підпис.

4.2.2. Винагорода сплачується після отримання Замовником оригіналу підписаного двома
Сторонами акту прийому-передачі Послуг та у випадках, передбачених законодавством України, податкової накладної, виписаної Виконавцем на суму Винагороди, та/або інших документів на вимогу Замовника або передбачених законодавством. Акти прийому-передачі послуг можуть бути підписано Сторонами в оригіналі або із використанням електронного цифрового підпису в порядку, передбаченому Законами України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис». Такі Акти вважаються підписаними з моменту накладення електронного-цифрового підпису обома Сторонами».
4.2.3. Винагорода сплачується у гривнях шляхом банківського переказу на банківський рахунок Виконавця, вказаний у цьому Договорі, після отримання всіх передбачених чинним законодавством та цим Договором документів. У разі зміни банківських реквізитів Виконавця нові реквізити повинні бути своєчасно надані Виконавцем Замовнику у письмовій формі.
4.2.4. Сторони погоджуються, що Замовник буде здійснювати платежі, передбачені цим Договором, тільки за умови, що сума Винагороди, яка підлягає виплаті, є рівною або перевищує суму у розмірі 10 гривень (разом з ПДВ, якщо ПДВ застосовується). Суми Винагороди, що не досягли цього рівня, будуть акумулюватися Замовником до досягнення вказаного розміру, а потім будуть виплачуватися Виконавцю згідно з Договором. Винагорода виплачується не пізніше 32 (тридцяти двох) календарних днів з дати отримання ТОВ «Емвей Україна» від Виконавця підписаного ним оригіналу акту прийому-передачі наданих Послуг та інших документів, що передбачені чинним законодавством України.
4.2.5. Замовник залишає за собою право на власний розсуд та з будь-яких причин відмовити Виконавцю у додаткових
винагородах, які, зокрема, передбачені Програмою стимулювання бізнесу (продажів) (GIP) та в інших Регулюючих документах.
4.2.6. Замовник залишає за собою право на власний розсуд та без попереднього повідомлення Виконавця утримувати
з Винагород, що підлягають сплаті, будь-які суми заборгованості Виконавця перед Замовником, зокрема за придбану продукцію, що виникають на підставі інших правочинів між Сторонами.

Розділ 5. Організація та проведення Замовником семінарів і конференцій

Відповідно до умов та правил, викладених у Регулюючих Документах, усі витрати на організацію та проведення щорічних семінарів та конференцій для НПА Платинового рівня кваліфікації та вище, в тому числі, але не обмежуючись: Форум для Платинових НПА, Семінар для нових Платинових НПА, Навчальний Семінар для Лідерів, Європейська конференція Діамантових НПА, Рада Засновників Бізнесу, Європейська Консультаційна Рада Діамантових НПА тощо, під час яких НПА отримують інформаційно-консультаційні послуги щодо бізнесу та продукції торгівельних марок Amway, проводяться за рахунок Замовника, за виключенням випадків, що регулюються іншими письмовими угодами. Замовник залишає за собою право на власний розсуд та з будь-яких причин відмовити Виконавцю та/чи Призначеним особам у запрошенні на вищезазначені у цьому Розділі та інші заходи, семінари та конференції, що проводяться Замовником для НПА.


Один примірник Договору, що підписаний обома Сторонами, залишається у Замовника (ТОВ «Емвей Україна»), а другий – у Виконавця. 10

PDF

Завантажити
документ | 480 KB
PDF

Завантажити
документ | 4 MB